DARMOWA WYSYŁKA I ZWROT DLA ZAREJESTROWANYCH

Regulamin

Sklep Internetowy www.niumi.pl dba o prawa konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.niumi.pl prowadzony jest przez Usługodawcę: MyMusic Sp.j. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wierzbowa 31, 62-081 Wysogotowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000914099 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer NIP: 7811921571, REGON 363480243.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego. W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jeśli dokonywane zakupy (zawierana umowa) nie mają dla niego charakteru zawodowego, traktowany jest on jak konsument i posiada prawa przysługujące konsumentowi.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
  • DZIEŃ ROBOCZY –dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
  • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  • KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 16 rok życia; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  • KLIENT ZAREJESTROWANY – osoba fizyczna, która w celu zawarcia lub zamiaru zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą, dokonała rejestracji w Sklepie Internetowym udostępniając przy tym swoje dane osobowe oraz kontaktowe. Wyraziła tym samym zgodę, aby dane te było obecnie w posiadaniu firmy MyMusic Sp.j. ul. Wierzbowa 31, 62-081 Wysogotowo.
  • KLIENT NIEZAREJESTROWANY – osoba fizyczna, która przy zawarciu lub zamiarze zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą, nie dokonała rejestracji w Sklepie Internetowym i nie udostępniła swoich szczegółowych danych osobowych oraz kontaktowych.
  • KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
  • KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
  • PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
  • REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  • SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.niumi.pl
  • SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – MyMusic Sp.j. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wierzbowa 31, 62-081 Wysogotowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000596061 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer NIP: 7811921571, REGON 363480243.
  • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  • USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
  • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
  • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, Newsletter.
 2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Utwórz konto” . W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło. Utworzenie Konta możliwe jest także podczas składania Zamówienia – w tym wypadku Konto zostaje utworzone wraz ze złożeniem Zamówienia.
 3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@niumi.pl lub też pisemnie na adres: MyMusic Sp.j ul. Wierzbowa 31, 62-081 Wysogotowo.
 4. Klient dokonując rejestracji Konta oświadcza, że ma ukończone co najmniej 16 lat. Osobie, która nie ukończyła co najmniej 16 roku życia, nie przysługuje prawo do utworzenia Konta
 5. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Realizuj” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów nie będących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 6. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 7. Newsletter – usługa polegającą na przesyłaniu informacji zawierających treści o tematyce mody, nowości i ofert Usługodawcy, w tym treści o charakterze handlowym, w szczególności dotyczących oferty produktów i świadczonych usług w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (dalej: „Newsletter”). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Elementy graficzne i treści Usługi Newsletter stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. W celu aktywacji Usługi Newsletter należy:
  1. złożyć zamówienie poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na Portalu swojego adresu poczty elektronicznej,
  2. zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie pola checkbox przy komunikacie „Akceptuję regulamin usługi newsletter”,
  3. aktywować przycisk „Zapisz się”,
  4. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej.
  Użytkownik może w każdym momencie dezaktywować Usługę Newsletter, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usługi Newsletter.
 8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 9. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 10. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać pisemnie na adres: MyMusic Sp.j. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wierzbowa 31, 62-081 Wysogotowo lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@niumi.pl.
 11. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 12. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§3.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z par. 2 pkt. 4 Regulaminu.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza

Zamówień:

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z par. 2 pkt. 1 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w par. 3. pkt. II Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

§4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. Płatności za pośrednictwem usługi „imoje”.
  2. Płatność za pośrednictwem usługi PayU w tym płatność odroczona PayPo
  3. Płatność za pośrednictwem usługi PayPal.
  4. Płatność za pobraniem bezpośrednio u kuriera.
 2. Termin płatności: W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po tym terminie zamówienie jest automatycznie anulowane. W indywidualnych przypadkach na prośbę klienta Sprzedawca może przedłużyć termin płatności. 

§5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

 1. Dostawa Produktu do Klienta jest darmowa dla klienta zarejestrowanego na terenie kraju. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi Niezarejestrowanemu w Regulaminie oraz podczas procesu składania zamówienia.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi Niezarejestrowanemu następujące sposoby dostawy Produktu:
  • Przesyłka kurierska DHL
  • Przesyłka InPost
  • Odbiór osobisty Produktu w butiku w Poznaniu zlokalizowanym w Starym Browarze
 3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 2-7 dni Roboczych na terenie Polski, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej, kartą płatniczą lub „imoje” – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku płatności za pobraniem lub odbioru osobistego w sklepie- od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Koszty wysyłki towaru :
  Na terenie Polski:
  • przesyłka kurierska DHL, przy wyborze płatności przelewem, płatności elektronicznej, kartą płatniczą 13,99zł, przy wyborze płatności za pobraniem 16,99zł,
  • przesyłka kurierska InPost, przy wyborze płatności przelewem, płatności elektronicznej, kartą płatniczą 15,00zł, przy wyborze płatności za pobraniem 17,00zł,
  • Na terenie Polski : (1) płatność elektroniczna (2) za pobraniem.
  Sposoby płatności :

§6. REKLAMACJA PRODUKTU

Podstawą do dokonania reklamacji produktu jest przekazanie dokumentu potwierdzającego zakup tj. paragonu fiskalnego lub faktury lub innego bezspornego dowodu dokonania Umowy Sprzedaży.

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa , w szczególności w Kodeksie Cywilnym .
 2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad oraz bez przeróbek krawieckich.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta Niezarejestrowanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@niumi.pl lub też pisemnie na adres: MyMusic Sp.j. ul. Wierzbowa 141A 62-081 Wysogotowo. Klient zarejestrowany może dokonać reklamacji w panelu zwroty/reklamacje w swoim koncie klienta.
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Klient zobowiązany jest do podania adresu e-mail, pod którym Sprzedawca może się kontaktować albo numeru telefonu kontaktowego, na który Sprzedawca może wysłać SMS’a z wynikiem reklamacji.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem albo . Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres: Magazyn MyMusic Sp.j. ul. Wierzbowa 141A 62-081 Wysogotowo.
 7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w §6 pkt.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w §6 pkt.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy naprawy wadliwego Produktu i ponownego wysłania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

§7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów za pośrednictwem naszej strony www.niumi.pl, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich)- Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/“ lub w drodze mediacji (szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 , a także w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
 3. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

§8. ZWROT ZAKUPIONEGO PRODUKTU

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §8 pkt. 8 Regulaminu. Zwrot zakupionego towaru należy wysłać na adres: MyMusic Sp.j. ul. Wierzbowa 141A 62-081 Wysogotowo.
 2. Zwrot towaru w przypadku zarejestrowanego klienta możliwy jest poprzez Panel Klienta i jest darmowy. Zwrot towaru w przypadku klienta niezarejestrowanego możliwy jest poprzez zgłoszenie zwrotu w panelu klienta oraz odesłanie zwracanego produktu na adres: MyMusic Sp.j.. ul. Wierzbowa 141A 62-081 Wysogotowo wraz z wypełnionym formularzem zwrotu, który jest do pobrania w zakładce ‘zwroty’ na stronie internetowej.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki zwrotnej, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, bez kosztów dostawy Produktu, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu przelewu tradycyjnego.
 6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt poprzez odesłanie Produktu na adres: MyMusic Sp.j. ul. Wierzbowa 141A 62-081 Wysogotowo.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania lub innych uszkodzeń.
 8. Koszty zwrotu towarów w przypadku Klienta Zarejestrowanego ponosi Sprzedawca. Koszty zwrotu towarów w przypadku braku rejestracji ponosi Klient.

§9. PRAWO WYMIANY PRODUKTU

 1. Niezależnie od postanowień paragrafu. 6, 7, 9 i 10 Regulaminu Klient ma możliwość wymiany Produktu na inny Produkt dostępny w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni, od dnia otrzymania przez Klienta Produktu, bez podania przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać wysłane na adres: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@niumi.pl lub też pisemnie na adres: MyMusic Sp.j. ul. Wierzbowa 141A 62-081 Wysogotowo.
 2. Wymiana może zostać dokonana na inny Produkt o cechach określonych przez Klienta pod warunkiem jego dostępności w Sklepie Internetowym. W wypadku różnicy w cenie pomiędzy Produktem wymienianym, a tym na który ma nastąpić wymiana, odpowiednio Klient będzie obowiązany do dopłaty różnicy albo Sprzedawca do jej zwrotu. Produkt wymieniany w tym trybie powinien być w stanie niezmienionym. Klient proszony jest o odesłanie Produktu na adres: MyMusic Sp.j. ul. Wierzbowa 141A 62-081 Wysogotowo wymienianego Produktu przez Sprzedawcę.

§10. KARTA UPOMINKOWA NIUMI

 1. Karta Upominkowa jest kartą jednorazowego użytku. Wystawcą Karty jest Sprzedawca.
 2. Zapłata za Kartę może być dokonana w formie gotówki lub płatnością kartą w sklepie stacjonarnym Niumi lub poprzez płatność internetową/za pobraniem w sklepie online.
 3. Karta staje się aktywna wraz z momentem dokonania jej zakupu.
 4. Karta Upominkowa jest ważna przez 12 miesięcy od daty zakupu (data widniejąca na paragonie).
 5. Karta Upominkowa po całkowitej realizacji staje się nieaktywna.
 6. Za zakupy o wartości poniżej nominału Karty nie ma możliwości zwrotu różnicy w gotówce.
 7. Za zakupy o wartości powyżej nominału Karty nabywca ma obowiązek dokonania dopłaty gotówką lub kartą płatniczą.
 8. Karta Upominkowa może być wykorzystana stacjonarnie w butiku Niumi lub w sklepie online.
 9. Karta Upominkowa nie może być wymieniana na gotówkę w całości ani w części.
 10. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Upominkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich przekazaniu nabywcy. Nabywcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty lub zniszczenia Karty Upominkowej.
 11. Sprzedaż Karty nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu właściwych przepisów podatkowych, w związku z tym nabywca z momencie zakupu Karty otrzymuje odpowiednie pokwitowanie jako dowód zakupu, niestanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 12. Nabywca wraz z otrzymaniem Karty oświadcza iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje jego treść i zobowiązuje się go przestrzegać.
 13. Do korzystania z danej Karty zastosowanie ma Regulamin stosowany przez Sprzedawcę w dniu sprzedaży Karty.

§11. URODZINOWY RABAT DLA ZAREJESTROWANYCH KLIENTÓW

 1. Każdy zarejestrowany klient, który w uzupełnionych danych podał datę urodzenia otrzymuje 50zł do wykorzystania na zakupy w sklepie internetowym albo w butiku stacjonarnym.
 2. Kwota ta obniża wartość zakupu i łączy się ze wszystkimi innymi promocjami.
 3. Kod rabatowy klient otrzyma drogą mailową na adres podany podczas rejestracji.
 4. Skorzystanie z rabatu w sklepie online będzie możliwe jedynie po zalogowaniu na zarejestrowane konto.
 5. Rabat jest ważny przez 30 dni od daty otrzymania maila z kodem rabatowym.
 6. Każdemu zarejestrowanemu klientowi przysługuje wyłącznie jeden rabat urodzinowy w roku.

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu:
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych z Klientami będącymi konsumentami – przepisy Ustawy i prawach konsumenta, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)